Комунальний заклад "Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради"
 
Змінимо життя на краще!
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Гладищук Валентина Миколаївна

 

 

 

          

 

 

Логопедична служба в школі-інтернаті

Основним завданням логопедичної допомоги учням початкової ланки в нашому закладі
є усунення різних порушень усного та  писемного  мовлення,
запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів,
пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.
Першочерговим кроком в роботі вчителя-логопеда у вересні
 є обстеження мовлення дітей, що включає в себе такі етапи:
-  Обстеження будови та моторики артикуляційного апарату;
- Обстеження фонематичної системи;
- Обстеження вимовляння звуків та слів;
- Обстеження активного та пасивного словника дитини;
- Обстеження граматичної будови мовлення;
- Обстеження навичок читання та письма.
 

                                                          

                                   

 

Щоб виявити недорозвиток мовлення дитини саме за цими етапами, застосовую тематично поєднаний мовний матеріал з доступними дитячому розумінню висловлюваннями у казковій та віршованій формі. Це дає змогу психологічно та емоційно налаштувати дитину, розкрити свій характер, показати свої знання та навички, відчути та критично оцінити свої вміння і потребу відвідувати логопедичні заняття.

Наприклад, виконуючи вправи з граматичними завданнями, говорю слово й кидаю дитині м’ячик чи кубик,

у відповідь дитина промовляє слово і повертає одержаний предмет.

Такі вправи створюють додаткові можливості для відображеного та самостійного приговорювання,

стимулює процеси мислення, формує мовне чуття дитини, учить контролювати своє мовлення,

порівнює його з вимовою дорослого. Діти не повторюють готове, а мислять,

роблять маленькі відкриття нових слів, усвідомлюють їх значення.

В такий спосіб правильна вимова приголосних звуків набуває усвідомленого характеру.

 

                                             

    

 

Поради логопеда

Скажи мені – і я забуду,
Покажи мені – і я запам’ятаю,
Дай торкнутися – і я зрозумію.
Китайська мудрість.
Мова—невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Без розвиненого мовлення малюк не зможе здобути міцних і ґрунтовних знань з основ наук, не зможе цілісно і гармонійно розвиватися. В Україні поширена струнка система безоплатної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку
            Зверніться вчасно до логопеда, прислухайтесь до його порад! Не позбавляйте свою дитину можливості вільно розвиватися, вповні відчувати красу життя і радість спілкування.
Дайте їй можливість обрати бажану професію і перетворити на дійсність свою мрію.
            На сучасному етапі збільшилась кількість дітей, які потребують ранньої логопедичної допомоги (з 2—3-х років). Досвід показує, що найбільш доцільно здійснювати логопедичну допомогу у спеціальних групах компенсуючого типу, де можна максимально сконцентрувати зусилля спеціалістів на головній проблемі корекції мовлення.
 Порушення усного мовлення згодом спричинить багато інших проблем, у тому числі і погану успішність у школі. Робота логопедичних груп у дошкільних закладах передбачає вирішення таких завдань:
створення єдиного корекційно-освітнього простору ;
обладнання предметно-ігрового розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий розвиток дитини;
розширення інтегрованих зв'язків, об'єднання зусиль педагогів,медиків, батьків і дітей з метою корекції мовленнєвих порушень.
            Для дітей з мовленнєвою патологією характерні порушення загальної та дрібної моторики пальців рук. Дихання в них часто поверхневе, ключичне. Одні діти гіперактивні, інші пасивні, в'ялі — це обумовлено слабкістю нервової системи, парезом м'язів, що інервують дихання, органи артикуляції, міміку, загальну і дрібну моторику.
            Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення. Поняття звукової культури мовлення досить складне і широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів: чітку артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну і орфоепічну правильність мовлення, правильне мовленнєве дихання, силу голосу, темп і тембр мовлення, інтонаційні засоби виразності (наголос, логічні паузи, ритм), фонематичний слух. У дошкільному віці простежується неправильна вимова дитиною звуків. Це цілком закономірне явище.  Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звуковимову, отже, потребує допомоги дорослих. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу. Деякі вважають, що настане час, і дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продовжує і за рік-два говорити з помилками, вони дивуються: «Чому ж ти досі не навчився говорити правильно?» Допомогу дітям із серйозними вадами мовлення надають спеціалісти — вчителі-логопеди. Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчастіше зустрічаються у дошкільному віці.
Розрізняють такі види неправильної вимови: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків.
                  Чиста і правильна звуковимова залежить від багатьох чинників. Значну роль відіграють індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку. Недоліки вимови звуків можуть бути зумовлені пошкодженням центрального або периферійного відділів мовленнєвого апарату внаслідок інфекційних хвороб або вроджених вад. У таких випадках потрібне втручання ще й спеціалістів-лікарів.  Послідовна і систематична робота з дитиною над формуванням звуковимови сприятиме своєчасному виправленню мовленнєвих вад, досягненню на кінець дошкільного віку чіткої вимови усіх звуків рідної мови.
            Оволодіти граматичною будовою мовлення означає навчитися правильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси, префікси, узгоджувати іменники з іншими частинами мови в роді, числі та відмінку, правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому, вживати прийменники, сполучники, будувати складнопідрядні і складносурядні речення.
             З раннього віку дитина має засвоїти граматичні значення слів рідної мови, без цього вона не може розуміти мовлення. Щоб дитина засвоїла граматично-правильне мовлення—дорослі мають правильно говорити.
 Найтиповіші помилки у мовленні дітей такі:
граматичні помилки словотворення;
граматичні помилки у словозміні;
             Граматичні помилки у дитячому мовленні — це закономірне явище в процесі засвоєння мови, і причинами їх є вплив неправильного мовлення оточення, педагогічна занедбаність мовлення.
             Граматичні помилки у мовленні дітей потрібно одразу виправляти.
Поради
1.Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення, зверніться до вчителя-логопеда
2.Розмовляйте з дитиною, правильно вимовляючи слова.
3.Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини.
4.Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків.
5.      Вірші, чистомовки, скоромовки стануть надійними помічниками у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини.
6.Постійно стежте за правильністю мовлення дітей.
7.Своєчасно виправляйте граматичні помилки.
8.Не втручайтесь у дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправляйте помилку.
9.      У двомовних сім'ях завжди звертайте увагу на те, якою мовою говорить ваша дитина, виправляйте помилки двомовності.
Правильне мовлення – запорука успішного навчання в школі.