Комунальний заклад "Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради"
 
Змінимо життя на краще!
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Методична робота

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                      педагогічною радою

                                                                                                        (протокол №1 від 30 серпня 2009 року)

 

Положення

про науково-методичну раду

Олександрійської загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада - це педагогічний колегіальний орган внутрішньошкільного управління, що об’єднує педагогів вищої або першої категорії, які мають стаж роботи не менш як 10 років за предметами різних освітніх галузей.

1.2. Діяльність науково-методичної ради базується на педагогічному аналізі, прогнозування та плануванні методичної роботи й навчально-виховного процесу в школі.

1.3. Науково-методична рада у своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами управлінь освіти і науки  всіх рівнів із питань навчально-виховної, методичної,  експериментально-дослідницької та інноваційної діяльності закладу, перспективним прогнозуванням школи-інтернату, науково-методичною проблемою педагогічного колективу.

1.4. Робота ради здійснюється на підставі річного плану.

1.5. Основні напрями діяльності, зміст і форми роботи методичної ради визначаються її членами відповідно до цілей і завдань школи й затверджуються на засіданні методичної ради закладу.

1.6. Засідання методичної ради проводяться за потреби, але не рідше чотирьох разів на рік.

1.7. Функції науково-методичної ради:

 • створення й організація проблемних і творчих (постійних і  тимчасових) груп та об'єднань педагогічних працівників;
 • координація всіх структурних підрозділів науково-методичної служби закладу;
 • підвищення професійної майстерності й стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • удосконалення навчально-виховного процесу;
 • навчання педагогічних кадрів.

1.8.  На розгляд науково-методичної ради  виносяться актуальні питання здійснення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

1.9.  З кожного питання науково-методична рада приймає рішення, які фіксуються в книзі протоколів.

2. Завдання та напрями діяльності науково-методичної ради

2.1. Науково-методична рада створюється  для розв’язання таких завдань:

 • діагностики науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • упровадження в практику роботи ефективних методів навчання та прогресивних технологій;
 • організація роботи з підвищення кваліфікації вчителів та впровадження інноваційного педагогічного  досвіду;
 • забезпечення науково-методичного супроводу навчальних програм;
 • вивчення психолого-педагогічних проблем навчання та виховання учнів школи;
 • організації в закладі пошукової, дослідницької, експериментальної роботи, спрямованої на розвиток кожного учасника навчального процесу;
 • розроблення та організації заходів з метою узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду творчих учителів міста, області, України;
 •   організації творчого діалогу з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом та передовими технологіями навчання;
 • розроблення авторських програм, апробації навчально-методичної літератури;
 • участі в атестації педагогічних працівників закладу;
 • сприяння професійному становленню молодих та малодосвідчених учителів.

2.2. Науково-методична рада організовує свою роботу за такими напрямами:

 • розроблення основних перспективних напрямів розвитку закладу;
 • організація роботи педагогічного колективу з реалізації методичної (науково-методичної) проблеми;
 • діагностичне анкетування та моніторингові дослідження з метою вивчення стану освітнього процесу та професійних запитів учителів;
 • вивчення  результативності роботи методичних об'єднань, творчих і проблемних груп;
 • аналіз результатів діяльності педагогічного колективу, навчальних досягнень учнів з базових предметів за І семестр,рік;
 • організація звітності педагогів, бібліотекарів, керівників експериментів про результати діяльності;
 • організація та проведення педагогічних експериментів, науково-методичних проектів;
 • вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів;
 • організація наставництва над молодими та малодосвідченими учителями;
 • розроблення методичних рекомендацій з метою підвищення ефективності й результативності праці педагогів, зростання професійної майстерності;
 • розроблення положень про організацію конкурсів та їх затвердження;
 • організація оглядів кабінетів, конкурсів професійної майстерності педагогів;
 • затвердження матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів закладу та  рекомендацій щодо його впровадження;
 • організація проведення теоретичних семінарів, науково-практичних-конференцій предметних та методичних тижнів;
 • обговорення рукописів науково-методичних, інформаційних, дидактичних матеріалів учителів закладу  та схвалення їх до друку;
 • обговорення власних методичних розробок учителів закладу, які претендують на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань;
 • організація та проведення педагогічних експериментів із пошуку та впровадження нових інформаційних технологій навчання.

3. Склад науково-методичної ради

3.1. Науково-методичну раду очолює директор школи (заступник директора).

3.2. До складу науково-методичної ради можуть входити члени адміністрації, керівники методичних об’єднань, проблемних і творчих груп, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор.

3.3. Склад науково-методичної ради та періодичність засідань затверджується наказом директора закладу.

3.4. Науково—методична рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутня більшість її членів.

3.5. Для ведення протоколів засідань рада обирає секретаря.

4. Права методичної ради школи

4.1. Участь в атестації педагогів: визначення якості викладання, знань, умінь і навичок школярів з предмета.

4.2. Участь у розробці авторських методичних проектів, у науково-дослідній діяльності на рівні школи, міста, області.

4.3. Підготовка і публікація матеріалів передового педагогічного досвіду педагогів школи.

4.4. Заохочення педагогічних працівників, які успішно впроваджують передові технології навчання та виховання, розробляють авторські програми, беруть активну участь у дослідно-експериментальній, пошуково-дослідницькій, науково-методичній діяльності.

5. Обов’язки методичної ради

5.1. Залучення педагогів до співпраці щодо реалізації поставлених перед педагогічним колективом завдань.

5.2. Підготовка пропозицій педагогам щодо шляхів підвищення їхньої кваліфікації.

5.3. Надання методичної допомоги членам педагогічного колективу у пропаганді передового педагогічного досвіду, поширенні передових технологій, інновацій.

5.4. Рекомендація різноманітних форм підвищення кваліфікації педагогічним працівникам.

6. Відповідальність

6.1. Члени і голова методичної ради відповідають за виконання плану роботи методичної ради. Працюють над удосконаленням системи методичної роботи в закладі.